Спортсменка з Шепетівки представить Хмельниччину на чемпіонаті України з важкої атлетики

05 березня 2021 19:36:01    

Нап­ри­кін­ці лю­то­го у міс­ті Хмель­ницько­му від­бувся об­ласний чем­пі­онат з важ­кої ат­ле­ти­ки се­ред юна­ків та дів­чат до 23 ро­ків. До учас­ті бу­ло за­яв­ле­но 125 спорт­сме­нів з різ­них ку­точ­ків Хмель­нич­чи­ни. Ше­пе­тів­ку на зга­да­но­му спор­тивно­му за­хо­ді пред­став­ля­ла Де­ни­сен­ко Ка­те­ри­на, уче­ни­ця 203-ї гру­пи Ше­пе­тівсь­ко­го про­фе­сій­но­го лі­цею, повідомляє «День за днем». В хо­ді зма­гань дів­чи­ні все-та­ки вда­ло­ся здо­бу­ти пе­ре­мо­гу над су­пер­ни­ця­ми — во­на зай­ня­ла І міс­це. Та­ким чи­ном Ка­те­ри­на Де­ни­сен­ко здо­бу­ла пра­во за­хи­ща­ти честь Хмель­нич­чи­ни на чем­пі­она­ті Ук­ра­їни з важ­кої ат­ле­ти­ки, який від­бу­деть­ся з 22 по 27 бе­рез­ня у міс­ті Чер­ні­го­ві. Джерело: 0382.ua

Читати далі »

Live

»

 

 

Copyright © 2021 strichka.com
E-mail: [email protected]
Powered by QCMS